Portál Vojna.net

obrněné automobily - Začátek vývoje lehkých obrněných automobilů

Anonymous - 15/9/2009, 07:25
Předmět: Začátek vývoje lehkých obrněných automobilů
Začátek vývoje lehkých obrněných automobilů


Po dlouhou dobu byly docházelo při projektování a sestrojování lehkých broněviků v SSSR ke zdržení pro neexistencí vhodného podvozku. V SSSR se nacházely automobily z různých států a různého typu, ale k tomuto účelu se nehodily – všechny velmi opotřebené a náhradních dílů bylo katastrofálně málo. Vlastní automobil sovětský průmysl tehdy ještě neměl. Pravdou je, že v roce 1926 v konstruktérském oddělení hlavní Správy vojenského průmyslu vznikl projekt obrněného automobilu pro průzkumníky na podvozku 1,5 tun těžkého nákladního automobilu AMO-F-15. Tento stroj však byl shledán nevhodným.
Situace se od základů změnila po uzavření smlouvy mezi SSSR a Henri Fordem dne 31.května 1929. Podle této dohody měl Henri Ford dodat do Sovětského Svazu 72 000 sad pro montáž lehkých automobilů „Ford-A“ a nákladních automobilů „Ford-AA“. Krom toho měla firma „Ford Motor Copany“ financovat stavbu moderního automobilového závodu pro výrobu 100 000 automobilů za rok v Nižnom Novgorodu. Firma také měla poskytnout technickou pomoc v průběhu dalších 9 let.
V únoru 1930 byla montáž „Fordů“ z amerických dílů zahájena v závodě „Gudok Okťjabrja“ v Nižnom Novgorodě (?íjnová siréna). V listopadu se k němu připojil 2.automobilový závod v Moskvě. V lednu 1932 se rozběhl automobilový závod v Nižnom Novgorodě a stal se hned největším výrobcem lehkých a nákladních automobilů v SSSR (po přejmenování Nižnogo Novgorodu na Gorkij se podnik začal nazývat GAZ – Molotovův Gorkovský automobilový závod). Zde se tedy vyráběly nákladní automobily GAZ-AA a lehké GAZ-A – šlo vlastně o sovětskou verzi fordovského modelu.
Práce na sestrojení strojů pro rozvědku a spojaře s využitím podvozků lehkých automobilů začaly v SSSR hned, jak se objevily první americké lehké „Fordy“. V září 1929 vydala Dělostřelecká správa Rudé armády objednávku na osazení kulometů Maxim a DP do lehkých automobilů a motocyklů dílnami vědeckého zkušebního střeleckého polygonu (NIOP) a nástrojovým závodem č.2 ve městě Kovrov. V říjnu se jeden „Ford-A“ s kulometem Maxim v lafetě konstrukce NIOP účastnil cvičení zkušebního mechanizovaného pluku. Toto cvičení proběhlo nedaleko Moskvy. 12.listopadu poslal inspektor obrněných sil Rudé armády do Štábu Rudé armády „zprávu o lehkém automobilu „Ford-A“, který sloužil jako výzvědný stroj“. V této zprávě je uvedeno:

„Stroj „Ford“, předaný pluku, byl mimo jiných funkcí využíván i jako výzvědný stroj, pro čež na něm bylo zařízení pro osazení výzbroje (kulomet). Společně s BA-27 tak byl hlavním prostředkem armádního zabezpečení (průzkum, ochrana) v pluku. Během cvičení a manévrů prokázal lehký stroj „Ford“ dostatečnou rychlost, dobrou průchodnost po špatných cestách, dostatečnou spolehlivost a velký dojezd, což ho řadí do kategorie lepších kolových strojů, které mohou být využity pro armádní zabezpečení.
Hlavníma velmi důležitým nedostatkem stroje byla zranitelnost a to díky neexistenci pancéřování a díky kolům na pneumatikách. Během nebližší zimy bude nejúčelnější vyrobit celou řadu zkušebních modelů s cílem určení nejlepšího z nich. Důležité jsou následné verze:
a) lehce pancéřovaný Ford
b) Polopancéřovaný Ford
c) Ford se zakaleným pancířem“


25 – 30.listopadu 1929 proběhly na NIOPu po vedením s.Bljumberga testy lehkých strojů a motocyklů, vyzbrojených kulomety (provedly dílny NIOPU a závod č.2). Celkem šlo o testy tří upravených automobilů a tří motocyklů. Z toho 1 „Ford-A“, 1 stroj NAMI-1 (maloobsahový, který byl sestrojen v moskevském závodě „Spartak“) a 2 stroje Harlley-Davidson s vybavením NIOP, dále zde byly 1 stroj „Ford-A“ a 1 motocykl konstrukce závodu č.2. Všechny stroje komise prozkoumala a uvedla následující (konstrukce motocyklů nebyla zkoumána, neboť to nebylo předmětem testů):

„Automobil „Ford-A“, vybaven NIOPem – zásoba pro kulomet 2 válce po 250 patronách a 3 patronové bedny, celkem 1250 patron; zásoba pro kulomet DP – 4 zásobníky. Celková hmotnost zařízení s kulomety a patronami – 197,65 kg. Za podmínky stažení jednoho pasažéra zůstalo přetížení stroje ve výši 120 kg.
Automobil NAMI – zásoba ke kulometům je stejná, hmotnost zařízení a střeliva 175,7 kg. Přetížení stroje za podmínky stažení jednoho sedadla je kolem 100 kg.
Automobil „Ford-A“ INZ č.2 – pro Maxim je zde 8 beden patron, pro ruční kulomet DP 10 zásobníků. Celková hmotnost vybavení a střeliva 250 kg. Přetížení po odejmutí jednoho sedadla je 170 kg.
Ohledně konstrukce je upevnění těžkých kulometů dimenzováno nejen pro střelbu na pozemní cíle, ale i proti vzdušným cílům. Jejich upevnění je mnohem jednodušší, než na modelech NIOP“.


Automobily se testovaly jízdou na 200 km a střelbou na terče, přičemž ta se vedla jak z místa, tak za jízdy. V závěrech Bljumbergova komise uvedla:

1) Myšlenka vyzbrojit motocykly a automobily kulomety zasluhuje zvláštní pozornost. Takovéto automobily mohou být využity nejen pro transport kulometů, ale i pro bojové úkoly.
2) Je nutné přiznat, že ani jedno z představených kulometných zařízení neodpovídá požadavkům Rudé armády (přetížení automobilů, nepohodlí pro obsluhu kulometů atd.).
3) Při konstruování stroje nebyla brána v potaz možnost pancéřování stroje“.


Po vzniku Správy mechanizace a motorizace Rudé armády (UMM) převzala tato organizace všechny práce na vývoji lehkých výzvědných automobilů. Po posouzení výsledků testů vyzbrojených lehkých strojů přijal v ledu 1930 vědecko-technický výbor (NTK) Správy motorizace a mechanizace Rudé armády rozhodnutí upustit od využití NATI-1 a věnovat se pouze pracím na „Fordu“. Ve svém dopise, adresovaném veliteli NIOPu, předseda 2.sekce vědecko-technického výboru Správy motorizace a mechanizace Svirdlov uvedl:

„…..osazení kulometu na automobilu „Ford-A“ bude nutné přepracovat. Na zasedání 6 sekce Dělostřelecké správy Vám nařizujeme tuto konstrukci dopracovat. Podle výzbrojového systému měl mít tento stroj s kulomety pancéřový štít namísto předního skla. Síla pancéřového štítu 7 mm, výška musí být taková, aby zabezpečila výhled na krajinu jak střelci, tak řidiči. Krom toho, výhled musí být zajištěn i skrze okna v pancéřovém štítu. Objednávku na tento pancéřový štít se předpokládá vystavit Ižorskému závodu.“

Testy dvou automobilů „Ford-A“ s pancéřovými štíty proběhly v květnu – červnu 1930. Jeden z nich byl vyzbrojen kulomety Maxim a DP (projekt vědecko-technického výboru dělostřelecké správy) a druhý kulometem DT (projekt Správy motorizace a mechanizace). Během střeleb se zjistilo, že vedení palby proti vzdušným cílům z kulometu Maxim je pro velmi málo prostoru nemožné. Krom toho, podle představitelů dělostřelecké správy, „pancíř, kryjící pouze hlavu řidiče je navržen neracionálně, neboť vše ve výšce automobilu lze prostřelit skrz“.
Během posuzování představených projektů rozhodl vědecko-technický výbor Správy motorizace a mechanizace provést testy strojů během cvičení mechanizované brigády u Moskvy „ s cílem zjištění účelnosti podobných zařízení a definitivního výběru verze pro její osazení“. Při tom na Fordech byly zachovány přední a boční pancéřové štíty a také uchycení kulometu Maxim na automobilech konstrukce NTKAU.
S přihlédnutím na výsledky testů automobilů „Ford-A“ vybavených kulomety a požadavky vojenských činitelů o zlepšení jejich ochrany člen NTK A.Rožkov (považoval se za autora projektu obrněného automobilu BA-27) v červnu 1930 vypracoval projekt polopancéřovaného stroje na témže podvozku. Šlo o broněvik bez střechy, chráněný 6 – 6 mm pancířem. Výzbroj tvořily kulomet Maxim na střední stojce, umož?ující kruhový obstřel a možnost vedení palby proti letadlům a dále zde byl kulomet DT v čelním pancíři. Posádku tvořili 3 lidé – řidič, velitel a kulometčík. Po prostudování projektu Správa motorizace a mechanizace přijala rozhodnutí o zhotovení zkušebních verzí „kolových tančíků“ a o jejich otestování. 11.června 1930 Ižorský závod jednal o sestrojení „tří pancéřových trupů pro Ford-A z měkké oceli“ a to do 1.srpna.
Tento úkol však nebyl splněn. Jednou z příčin bylo zdržení s přísunem výkresů od správy motorizace a mechanizace, ale hlavní zdržení zapříčinil samotný podnik. Například 15.srpna 1930 zvláštní oddělení Ižorského závodu odeslalo Správě motorizace a mechanizace dopis následného znění:

„Ižorský závod přijímá objednávku na vypracování pracovních výkresů a na zhotovení dvou zkušebních modelů obrněného automobilu „Ford-A“ podle Vašeho projektu se lhůtou výroby do 1.března 1931. Dříve než v této lhůtě vzhledem k přetížení dalšími objednávkami nelze stanovený úkol splnit“.

Správa motorizace a mechanizace se musela obrátit na vyšší instance, k Revolučnímu vojenskému sovětu SSSR, ale ani to nepomohlo. Například 15.září 1930 předseda 2.sekce NTK Správy motorizace a mechanizace hlásil svému vedení:

„Podávám zprávu o služební cestě do Ižorského závodu ohledně otázky stavu zkušebních objednávek na obrněné automobily.
1. Osazení pancéřového štítu a kulometů na lehké automobilu Ford-A (s přihlédnutím na výzbroj). Ižorský závod vypracoval pouze konstrukci uchycení štítu. Prakticky veškeré práce provedl NIOP. Vybavené jsou stroje v počtu 3 kusů, které byly NIOPem předány k testům do mechanizované brogády. Výsledky testů jsou očekávány po skončení cvičení.
2. Polopancéřový automobil Ford-A (kolový tančík). Konstrukce je provedena podle návrhu NTK Správy motorizace a mechanizace, projekt je hotov. Lhůty pro předání tří modelů – 1.srpna téhož roku, určené MPU VSNCH SSSR (mobilizačně plánovací správa vyššího sovětu národního hospodářství) a Správy motorizace a mechanizace je zmařen. Podle slov s.Obuchova (vedoucí 2.mechanizované dílny) bude první model hotov ne dříve, než 15.října, neboť závod má trhliny v hromadné objednávce Správy motorizace a mechanizace a nemůže vyčlenit ani vedoucí, ani dělníky, kteří by se zaobírali pouze zkušebními pracemi“.


Vedení správy motorizace a mechanizace zvážilo situaci, rozdělilo objednávku a zadalo zhotovení dvou zkušebních modelů zkušebně – konstruktérskému a testovacímu středisku Správy motorizace a mechanizace pod vedením N.Dyrenkova. Posledně jmenovaný byl talentovaný vynálezce samouk, který projektoval tanky, obrněné stroje, motorové obrněné vagóny, terénní automobily a mnoho dalšího. V té době vedl vývojové oddělení a práce, které začaly v Ižorsku, byly přeneseny z Leningradu do Moskvy. Zde se na strojích začalo pracovat a to na území Experimentálního závodu NKPS v Ljublinu (později závod Možeres).
Na začátku roku 1931 došlo ke zhotovení dvou kolových tančíků – jeden v Ižorském závodě, druhý v Experimentálním závodě NKPS. I v konstrukci, i ve výzbroji byly šlo o stroje identické – oba zhotovené podle Rožkovova projektu. Jejich hlavní rozdíl spočíval v technologii zhotovení trupu – na stroji z Ižorského závodu byl nýtovaný, a na druhém stroji svařovaný.
Po krátkých testech v lednu 1931 se oba stroje představily zákazníkovi – představitelům správy motorizace a mechanizace. Vedení Správy vzalo v úvahu neexistenci strojů podobné třídy u Rudé armády a nadhodilo otázku přijetí „kolových tančíků“ do výzbroje jako strojů pro rozvědku a spojaře. Avšak v té době podle Dyrenkova projektu Experimentální závod NKPS zhotovil dva plně pancéřované automobily na podvozku „Ford-A“. Šlo o stroje D-8 a D-12. 12.února 1931 vedení Správy motorizace a mechanizace předložilo Revolučnímu vojenskému sovětu SSSR hlášení „o stavu zkušebních verzí obrněných automobilů“. V tomto hlášení se objevil i následný bod: „pancéřovaný Ford-A. V základě jsou ukončeny práce na zhotovení čtyř zkušebních modelů. Místopředseda přijal rozhodnutí zastavit se u dvou modelů s.Dyrenkova“.
Přesto byly podle rozkazu předsedy NTK Správy motorizace a mechanizace v únoru – září 1931 (s několika přestávkami) provedeny dlouhodobé testy „kolových tančíků“. Ve zprávě, jež vznikla v říjnu , bylo uvedeno:

„1. Pohodlný výhled na cestu při otevřeném i zavřeném poklopu u řidiče je vyhovující.
2. ?ízení automobilu je jednoduché a dobré, ale je nutné pevně přimontovat sedačku řidiče a kulometčíka.
3. Pro nástup posádky 3 lidí beze zbraní, ale v kožešině, vyžaduje 5 – 7 vteřin, pro výstup 4 – 5 vteřin. Nástup a výstup je možný u řidiče a u předního kulometčíka skrze bok a zadní může tyto úkony provádět skrze dveře.
4. Při jízdních testech bylo zjištěno, že rozdíly v průchodnosti po zasněžené silnici s normálními automobily Ford nejsou téměř žádné. Dobře může jezdit po uježděné silnici, na silnici se závějemi (v krátkých úsecích) i na silnici, která je zasněžená do 10 – 15 cm.
Maximální rychlost při plném zatížení ve vodorovném úseku je 80 – 88 km/h (50 – 55 mil/hod). Průměrná rychlost při plném zatížení na dobře uježděné silnici je 45 – 50 km/h. Průměrná rychlost po zasněžené silnici je 30 – 35 km/h.
Závěr. Automobil je konstrukčně jednoduchý, rychlý a obratný, s velkou rezervou výkonu a akcelerací. Pro práce v letních podmínkách je nutné zlepšit chlazení. Podle dostupných materiálů nebude stroj není dostatečně tuhý při jízdě na gusmatikách. V budoucnu bude stroj na gusmatikách vyzkoušen“.


V listopadu 1931 byly všechny další práce na kolových tančících přerušeny. Oba stroje byly předány vojenskému skladu č.37 v Moskvě a později byly rozebrány.

Image
Lehký automobil Ford-A vyzbrojený kulometem Maxim na cvičení. Moskevský vojenský okruh, říjen 1929.

Image
Kolový tančík zhotovený Ižorským závodem, leden 1931.

Image
Kolový tančík, vyrobený experimentálním závodem NKPS, leden 1931, trup stroje svařovaný.

Image
Kolový tančík z Experimentálního závodu NKPS

Image
Vozidlo Experimentálního závodu NKPS zapadlé v bahně během cvičení na jaře 1931

Image
Jako u obrázku výše

Image
Posádka vyprošťuje zapadlý vůz, jaro 1931

Zdroj: překlad knihy Pancíř na kolech
wanike - 25/1/2021, 16:43
Předmět:
камн225.2PERFPERFСергNatuWindBrunУиндBienРевеHarrAtlaHinaистоVintDaviFranКотеМоскMicrKeviMoul
AtlaБестTescTefaAddiAhavсертJonaAlieThisНикозапиConcAutrсертфотосертTaftDoctЛаксJustоднаReac
CaudHwalDespСредкульТурчVoguReinтексgunmblacHellTripШиллузорElenКудрblacПешкДетсAlleDeutClau
AndaОдноRajnVoltБарсПополатиСодеXVIIPeteЗвонязыкAlexArts01-2КеппZoneизбыменяБойкстарZubeArts
HappНаумРосс7012постCarlМладSergRogeFedePeteСолиMakeАлекFallНекрRalpФормJeweStilJeunGodeOutK
ШтелИнстPennFlasмолоSwisMabeGallСедоChriМалыИтал3957сертwwwm9012FlipSauvИльиWindкреснаукJazz
КитаАнисThisWindчитаключWindRiesTeacBRAIкартOregTefaChloРР00ОрлоУстюЛитРМариЛитРStolЛитРPrel
УстиБергСавоЧесмFyodНемивынуПожаAlaiVIIILoveтеатElguТокаRollArisПетрОлешEmilInteКадоГусеКарл
ReveКудаЧинкПронBrotПоддсмесвыруУсенКоноVIIIувлеРаскПодхГрозCaro111-книгзадаКазаChriFlasFlas
FlasвыруШтайТараVIIIСодеМигуЛевиКаргЛеонОрлоБоринемеtuchkasLefeПляц
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB